Shipping and returns

Enviament

Oliric realitzarà l’enviament de comandes a tots els territoris de la Comunitat Europea.

Llevat que hi hagi peticions específiques de productes fora d’estoc, o que es produesquin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, s’enviarà la comanda consistent en el producte/s relacionat/s en cada Confirmació d’enviament en el termini màxim de 7 dies laborables des de la data de la Confirmació de la comanda.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, informarem l’usuari d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra, amb una nova data de lliurament, o anul·larem la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

A l’efecte d’aquestes Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que s’ha “lliurat” la comanda en el moment en què l’usuari o un tercer indicat per l’usuari aconseguesqui la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la firma de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament acordada.

Devolucions

Dret legal a desistir de la compra

L’usuari no té dret a desistir d’aquest contracte perquè es tracta d’un producte alimentari, tal com recull el RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què l’usuari consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte, s’ha de posar en contacte amb nosaltres de manera immediata a través d’info@oliric.com o a través del nostre formulari de contacte i facilitar-nos les dades del producte, així com el dany que pateix. El producte podrà tornar-se i s’ha d’enviar a l’adreça indicada anteriorment. Examinarem detingudament el producte retornat i et comunicarem per correu electrònic en un termini raonable si és procedent el reemborsament o la substitució del producte. El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuarà tan aviat com sigui possible i, en tot cas, dins els 14 dies següents a la data en què t’enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme. Les quantitats pagades pels productes que es retornin a causa d’alguna tara o defecte, si realment existeix, et seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament en què s’hagi incorregut per entregar l’article i els costos en què haguessis incorregut per retornar-nos el producte. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que s’utilitzà per pagar la compra.

Política de canvi de productes

Oliric no admet el canvi entre un producte comprat per l’usuari per un altre producte que s’oferesqui al lloc web.