Termes i condicions

1. Introducció

Aquest document (juntament amb tots els documents que s’hi esmenten) estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (https://oliric.com) i la compra dels seus productes (en endavant, les “Condicions”).

Llegeix atentament aquestes Condicions, la nostra Política de galetes i la Política de privacitat abans d’usar aquesta pàgina web.

Quan utilitzis aquesta pàgina web o facis una comanda a través de la pàgina consents quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de protecció de dades. Si no estàs d’acord amb totes les Condicions i amb les Polítiques de protecció de dades, no has d’usar aquesta pàgina web.

Si tens alguna pregunta relacionada amb les Condicions o les Polítiques de protecció de dades pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: info@oliric.com

2. Les nostres dades

Oliric és el nom comercial que utilitza Estudi Urbenia S.L per al projecte de venda d’articles en línia.

Aquestes Condicions regulen l’accés i l’ús del lloc web https://oliric.com (en endavant, el “lloc web”) titularitat de Estudi Urbenia S.L (en endavant, Oliric), amb CIF: CIF: B57422016 i amb domicili social al Pl. Bernat de Sta Eugenia 4, 07142 Santa Eugenia, Illes Balears, així com els serveis i els productes oferts per Oliric al seu lloc web.

Oliric ofereix aquest lloc web subjecte a aquestes Condicions. Quan l’usuari visiti el lloc web o utilitzi els serveis o les aplicacions del lloc web, accepta aquests Termes i condicions.

L’accés al lloc web no requereix el registre dels usuaris. No obstant això, per poder contractar algun dels serveis oferts per Oliric es requereix el registre de l’usuari i l’acceptació d’aquestes Condicions abans de formalitzar el pagament.

Aquestes Condicions de Oliric descrites a continuació defineixen els drets i les obligacions de Oliric i els usuaris en el marc del lloc web. Aquests són els únics Termes i condicions aplicables a l’ús del lloc web (tot i que per a determinats serveis hi podria haver condicions particulars), inclosa la contractació de comandes a través del comerç electrònic i substitueixen altres condicions, exceptuant un acord previ i per escrit entre Oliric i l’usuari.

3. Dades de l’usuari

Per poder adquirir els productes oferts a través del lloc web és necessari que l’usuari es registri a través del formulari d’inscripció disponible al lloc web.

L’usuari és responsable de mantenir la confidencialitat de les dades i de la informació aportada i de restringir l’accés al seu ordinador i les seves claus d’accés per evitar-ne l’ús no autoritzat.

En cas que l’usuari tengui motius per creure que les seves dades s’han posat en coneixement d’un tercer, o si s’han utilitzat de manera no autoritzada, o són susceptibles de ser-ho, ha de comunicar aquesta situació a Oliric de manera immediata.

L’usuari ha de comprovar que les seves dades són correctes i completes i informar Oliric quan hi hagi alguna variació i/o modificació en la informació que hagi facilitat en el procés de compra. Pot fer-ho a través del formulari de contacte o enviant un correu electrònic a: info@oliric.com

4. Comandes i condicions de compra

Els serveis i els productes oferts a través del lloc web de Oliric estan destinats a la compra de vi, per part dels usuaris.

Per poder contractar una comanda de Oliric, l’usuari ha de tenir més de 18 anys.

Per a la realització de comandes a través del lloc web, l’usuari ha de facilitar algunes dades prèviament a la contractació, a través del formulari de compra, i que són necessàries per poder gestionar l’ordre de compra.

Una vegada completades les dades del formulari, l’usuari ha de procedir al pagament de la comanda a través dels mitjans de pagament especificats al lloc web.

Un cop efectuat el pagament, l’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació de la comanda, en el qual s’inclourà un resum dels articles adquirits, la modalitat d’enviament sol·licitada i l’adreça de destinació.

Si en el moment d’efectuar-se el pagament es produís una incidència que impedís realitzar-lo, l’usuari rebrà un missatge automàtic d’errada en el pagament i la seva comanda no serà tramitada fins que no es completi amb èxit el procés de pagament.

Els preus dels serveis s’expressen en euros (€). Els productes inclouen els imposts i les despeses de gestió. Les despeses d’enviament s’indicaran en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda.

Tots els preus mostrats són preus finals, no inclouen les despeses d’enviament, i queda expressament inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), sense perjudici que l’usuari tengui en tot moment informació desglossada del preu del producte.

Oliric podrà oferir periòdicament codis de descompte als seus usuaris. Aquests descomptes només podran aplicar-se d’acord amb les instruccions especificades per Oliric respecte a cada codi, i en tot cas els usuaris només podran utilitzar un únic codi per a cada comanda.

L’ús de codis de descomptes no serà compatible amb determinades accions promocionals i packs.

5. Enviament

Oliric realitzarà l’enviament de comandes a tots els territoris de la Comunitat Europea.

Llevat que hi hagi peticions específiques de productes fora d’estoc, o que es produesquin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, s’enviarà la comanda consistent en el producte/s relacionat/s en cada Confirmació d’enviament en el termini màxim de 7 dies laborables des de la data de la Confirmació de la comanda.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, informarem l’usuari d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra, amb una nova data de lliurament, o anul·larem la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

A l’efecte d’aquestes Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que s’ha “lliurat” la comanda en el moment en què l’usuari o un tercer indicat per l’usuari aconseguesqui la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la firma de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament acordada.

6. Devolucions

Dret legal a desistir de la compra

L’usuari no té dret a desistir d’aquest contracte perquè es tracta d’un producte alimentari, tal com recull el RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què l’usuari consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte, s’ha de posar en contacte amb nosaltres de manera immediata a través d’info@oliric.com o a través del nostre formulari de contacte i facilitar-nos les dades del producte, així com el dany que pateix. El producte podrà tornar-se i s’ha d’enviar a l’adreça indicada anteriorment. Examinarem detingudament el producte retornat i et comunicarem per correu electrònic en un termini raonable si és procedent el reemborsament o la substitució del producte. El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuarà tan aviat com sigui possible i, en tot cas, dins els 14 dies següents a la data en què t’enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme. Les quantitats pagades pels productes que es retornin a causa d’alguna tara o defecte, si realment existeix, et seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament en què s’hagi incorregut per entregar l’article i els costos en què haguessis incorregut per retornar-nos el producte. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que s’utilitzà per pagar la compra.

7. Política de canvi de productes

Oliric no admet el canvi entre un producte comprat per l’usuari per un altre producte que s’oferesqui al lloc web.

8. Informació sobre els productes i serveis de Oliric

Les dades incloses al lloc web en cada descripció dels productes i serveis, en les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques, vídeos, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus, tenen una funció merament informativa. Així doncs, Oliric declina qualsevol responsabilitat per l’aparició d’errades o omissions en aquesta informació, per bé que es compromet a prendre totes les mesures al seu abast per corregir-les tan aviat com sigui possible després d’haver-ne rebut tota la informació.

9. Ús del lloc

No és permès l’ús del lloc web amb finalitats fraudulentes, o relacionades amb delictes penals o activitats il·lícites de cap mena.

També es prohibeix enviar, usar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador de cap mena, o que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual, marques registrades, confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, o que sigui injuriós o censurable per a terceres parts, o que el contingut contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de spam i, en general, qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari.

L’usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de tota la informació o continguts als quals tengui accés a través del lloc web o webs de tercers a les quals es tengui accés a través d’enllaços del lloc web, i tot plegat sota els principis de la bona fe i respectant sempre la legalitat vigent i aquestes Condicions.

Igualment, l’usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosament ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar o alterar el lloc web, així com de no introduir ni difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del lloc web.

10. Dret d’exclusió

Oliric es reserva el dret a denegar l’accés al lloc web o, fins i tot, a cancel·lar comandes als usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o incomplesquin qualsevol de les condicions que apareixen en aquest document.

11. Propietat intel·lectual o industrial i drets d’explotació

Els drets de propietat intel·lectual del disseny de la pàgina web https://oliric.com són de Kris Darias (Estudi Llimona). La resta d’elements, estructures de navegació i els diversos elements del lloc web són titularitat de Oliric, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i europea aplicable.

Oliric informa que no concedeix cap llicència o autorització expressa o implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos al lloc web. Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts del lloc web, ni tan sols mitjançant un enllaç, sense el consentiment exprés i per escrit per part de Oliric. La utilització no autoritzada d’aquests continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

12. Exclusió de garanties i responsabilitat

Oliric no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errades o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

13. Enllaços o links

Els enllaços continguts al lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. Oliric no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que s’ofereixen exclusivament amb caràcter informatiu per part de Oliric, i així s’han d’entendre, i que en cap cas impliquen cap relació, acceptació o suport entre Oliric i les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars dels llocs on apareguin.

14. Nul·litat parcial

En cas que qualsevol clàusula d’aquestes Condicions es declari nul·la, la resta de clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte l’esperit d’aquestes Condicions.

15. Modificacions

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de l’última actualització. Oliric es reserva la facultat de modificar unilateralment aquestes Condicions, així com la seva Política de privacitat i qualsevol altra informació. L’entrada en vigor de les modificacions dels Termes i condicions es produirà des del moment de la seva publicació en aquest lloc web.

Oliric es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi presten com la forma en què apareguin presentats o localitzats al seu portal.

16. Notificacions

Totes les comunicacions entre Oliric i l’usuari relatives a la contractació de les comandes a través del lloc web es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquests Termes i condicions per a cada cas en particular.

17. Idioma

Oliric pot traduir aquestes Condicions, la seva Política de privacitat, o qualsevol altra norma operativa, política o procediment que es publiqui al lloc web. La versió en espanyol serà la que prevalgui per a Oliric en cas de conflicte amb altres traduccions.

18. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions estan sotmeses a la legislació espanyola. Les parts, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, se sotmeten als jutjats i tribunals del lloc de residència de l’usuari.

Així mateix, en virtut del que disposa el Reglament (UE) n. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu a la resolució de litigis en línia en matèria de consum, Oliric t’informa que, en cas de controvèrsia, l’usuari resident a la Unió Europea pot acudir a la “Plataforma en línia de Resolució de Conflictes” que ha desenvolupat la Comissió Europea, amb la finalitat d’intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controvèrsia derivada de la prestació de serveis per part de Oliric.

Pots accedir a la “Plataforma en línia de Resolució de Conflictes” a través de l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

En qualsevol cas, Oliric fa constar a l’usuari que disposa d’un Full de reclamació mitjançant el qual podrà formular qualsevol queixa o reclamació amb relació als serveis prestats per Oliric.